Notat vedr. søkemegling

1. Søkemeglers mandat, herunder honorar – betaling og finansiering:

FFN er av den klare oppfatning at våre medlemmer skal ha et klart og entydig mandat fra oppdragsgiver før søkeoppdraget presenteres for utleier. Megler skal kunne fremlegge en oppdragsbekreftelse fra sin oppdragsgiver på eventuell oppfordring fra utleier.

Oppdragsavtalen skal inngås med forutsetning om at oppdragsgiver står ansvarlig for betaling av honoraret, men at oppdragsgiver kan velge om honoraret betales direkte til søkemegler eller om dette bes finansiert av utleier etter en nærmere avtale.

Dersom oppdragsgiver ønsker at honoraret skal finansieres av utleier, skal dette fremgå klart av kravspesifikasjonen og tilbudsforespørselen. Utleier står fritt ved sin tilbudsavgivelse å inkludere punktene i kravspesifikasjonen, herunder også søkemeglers honorar. Likeledes står utleier fritt til å spesifisere hvor mye honoraret utgjør av den totale tilbudte leiesum eller bare inkludere dette i totalleien på lik linje med de øvrige kostnadselementene i kravspesifikasjonen.

      2. Kravspesifikasjon og tidspunkt for utløste kostnader for utleier: 

FFN merker seg at Norsk Eiendom ønsker en enklere form for kravspesifikasjoner, herunder at de tar hensyn til leietakernes faktiske behov på en bedre måte.

FFN oppfordrer medlemmene til å tilpasse og forenkle kravspesifikasjonene i forhold til de enkelte leietakeres behov og størrelse, og bare be om tilbud fra de prosjektene som er aktuelle i forhold til oppdragsgivers utvalgskriterier.

Søkemeglerne må vise respekt og forståelse for de kostnader utleier har med å utforme tilbud basert på omfattende kravspesifikasjoner. Søkemegler oppfordres også til å vise større fleksibilitet i, og å tilpasse tilbudsprosessen og utvelgelsesprosessen i forhold til de viktigste beslutningskriteriene for det enkelte oppdrag.

       3. Transparens – sammenlikningsgrunnlag:

Norsk Eiendom ønsker at utleier skal få anledning til å vurdere om de avgir tilbud på så like vilkår som mulig, i de tilfeller der de er i en konkurransesituasjon. FFN anser det som rimelig at megler skal opplyse om særlige avvik i en konkurranse, men at det sjeldent vil være anledning til å opplyse hvilke objekter som inngår i konkurransen. FFN minner sine medlemmer om meglers omsorgsplikt for begge parter i en avtale, selv om man kan forvente at en utleier (som ofte også er representert ved en megler) har et godt grunnlag for å ivareta sine egne interesser.

Oslo, 12. desember 2011

For styret i Forum For Næringsmeglere

Jacob A. L’Orsa
Leder .