Langsiktige investeringer i fast eiendom

Rundskriv om muligheten til å gjøre langsiktige investeringer i fast eiendom

Allerede i 2013 sendte Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere i samarbeid med advokatfirmaet Grette et forslag til lemping rundt regelen om sparing i fast eiendom til Finansdepartementet. Flere meglere har klaget på vedtak fattet av Finanstilsynet på grunn av den strenge praktiseringen av regelverket. Etter at Finansdepartementet har «snudd» i flere vedtak fattet av Finanstilsynet, ba Finansdepartementet Finanstilsynet foreslå mulig endring i forskriften som kunne klargjøre hva meglere kan investere i. Det har ikke kommet endring i regelverket, men Finanstilsynet har utarbeidet et rundskriv nr. 7/2015 om praktiseringen av regelverket. Finanstilsynet legger til grunn at det i vurderingen skal tas utgangspunkt i grensen for skattepliktig næringsvirksomhet, men at aktuelle forhold kan tilsi at investeringer som overstiger grensen for skattepliktig næringsvirksomhet også kan vurderes som innenfor regelverket.

Aktuelle forhold i vurderingen av om en investering kan anses å være innenfor regelverket selv om den overstiger ca. 500 kvm næring eller fem boenheter:

  • Eiendommen er geografisk og etter bruksformål i et annet marked enn der megler jobber
  • Mulighet for langsiktig investering kan variere etter hvilke arbeidsoppgaver den ansatte har
  • Passiv kapitalplassering uten å være involvert i selskapets daglige drift
  • Når og hvordan eiendommene er ervervet
  • Tidspunkt for kjøpet av eiendommen

 

Finanstilsynet skriver videre at det er den enkelte ansattes sitt ansvar å se til at investeringene skjer innenfor lovens rammer. Kravet til god meglerskikk innebærer at også eiendomsmeglingsforetaket må se til at de ansatte ikke opptrer på en måte som er egnet til å svekke foretaket sin integritet og uavhengighet. Etter eiendomsmeglingsforskriften § 5-4 skal eiendomsmeglingsforetaket og advokater som driver eiendomsmegling føre register over de ansattes rettigheter i fast eiendom.

Den fagansvarlige skal se til at registeret til enhver tid er fullstendig og oppdatert, samt at den fagansvarlige må kunne dokumentere at det er gjort en vurdering om den ansattes investeringer blir omfattet av det absolutte forbudet mot kjøpe og salg av fast eiendom eller ikke.

Finanstilsynet sier til slutt i rundskrivet at de ikke vil gi råd i enkeltsaker, men følge opp foretaket sin oppfølging av regelverket på tilsyn.

Link til Finanstilsynets rundskriv: http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Rundskriv/2015/2_kvartal/Hovet-til-a-gjere-langsiktige-investeringar-i-fast-eigedom/

Link til informasjon fra Advokatfirmaet Grette om saken: https://www.grette.no/fagforum/nytt-rundskriv-om-eiendomsmegleres-langsiktige-investeringer-i-fast-eiendom/