Brev til Norsk Eiendom 28

Styret i Forum for Næringsmeglere har behandlet brevet. Innledningsvis vil vi understreke at vi ser positivt på innspill fra Norsk Eiendom på forhold som kan være med på å styrke vår bransjes omdømme.

Næringsmeglere opererer innenfor Eiendomsmeglingsloven med tilhørende forskrift og skal således utøve sin virksomhet på en betryggende og tillitskapende måte. Dette er et absolutt krav for å tildeles konsesjon som eiendomsmeglingsforetak, og virksomhetene er under tilsyn av Finanstilsynet. I tillegg til at næringsmeglingsforetakene er i en gjennomregulert bransje er forholdet til god forretningsskikk og meglerskikk helt avgjørende.

Videre følger kommentarer til brevets nummererte inndeling:

Ad 1: Vi har en felles målsetning om gjensidig informasjons- og meningsutveksling for å styrke bransjenes kompetanseprofil og omdømme. Standardiseringsarbeid i forbindelse med kontrakter er et sentralt punkt som gir aktørene stor forutsigbarhet og nytteverdi.

Ad 2: Forum for Næringsmeglere deler synet på at rolleblanding er uheldig og har derfor publisert et policydokument som ligger på foreningens web-side og som vi anbefaler at alle foretakene følger.

Søkemegling har vært et område som i Norge har utviklet seg sterkt de siste 10 årene. Trenden har beveget seg mot det som er internasjonal praksis og hvor søkemegling enten er en del av et meglerhus som leverer alle megletjenester eller spesialiserte søkemeglere. Selskapene som tilbyr denne tjenesten i Norge har parallelt utviklet sin kompetanse og sine rutiner innenfor dette feltet. Tjenesten er etterspurt i store deler av leietakermarkedet. Aktørene er i henhold til konsesjonsbestemmelsene pliktige til å ha skriftlige rutiner for virksomheten, tilsvarende som for salgs- og utleiemegling. I tillegg er det forutsatt at de aktørene som både tilbyr utleiemegling og søkemegling i samme selskap har organisert seg på en hensiktsmessig måte for å ivareta integritet, uavhengighet og seriøsitet. Det forutsettes også at det er transparens og valgfrihet i honorarmodeller for utførte tjenester. Med denne bakgrunn er vi av den oppfatning at det bør være uproblematisk å tilby søkemegling på en seriøs og betryggende måte, herunder også innenfor hensynet til god meglerskikk.

Ad 3: Det vises til svaret under punkt 2. Historisk har det vært svært varierende praksis når det gjelder honorering av søkemeglere, herunder både honorering fra oppdragsgiver eller fra utleier. Honorarene er som oftest beregnet som en prosentandel av første års leie.

Det er et grunnleggende hovedprinsipp i eiendomsmeglingsloven at meglers oppdragsgiver betaler for de tjenester som kjøpes. Styret i Forum for Næringsmeglere er av den oppfatning at dette også gjelder søkemegling, og at en konsekvent praktisering av dette prinsippet skaper bedre samsvar mellom oppdragsgivers og søkemeglers mål.

Ad 4:  Oppdragsavtalen, også kalt mandatavtalen, er et viktig virkemiddel både for å definere oppdragets innhold, eksklusivitet og honorarmodell. I boligmegling er det ufravikelige regler om innhold i oppdragsavtalen,  mens det for næringsmegling er gitt anledning til å fravike regelverket og inngå individuelle avtaler. Dette er begrunnet med at oppdragenes art og mangfold gjør det vanskelig å basere seg på standardavtaler.  Det er også profesjonelle parter i begge ender av avtalene. Det foreligger imidlertid anbefalte standardavtaler for alle typer meglingsoppdrag som de fleste benytter som basis for oppdragsavtaler, men hvor det gjøres individuelle tilpasninger.

Vi deler oppfatningen om at det i oppdragsavtalen tydelig skal fremgå om det dreier seg om en reforhandling eller et søk eller begge deler. Tydelighet og definisjon av oppdraget er et vesentlig element for at det skal være ”fairness” i konkurranser. Vi mottar gjerne innspill på hvordan dette kan innarbeides tydeligere i oppdragsavtalene.

Ad 5 og 6: Vi deler synspunktene og har ingen kommentarer utover dette.

Vennlig hilsen
Forum for Næringsmeglere

Per Hjorth
styreleder